HiKOKI SDS Plus Brushless Rotary Hammer 18/36V 2 x 5.0/2.5Ah Li-ion