HiKOKI 18V 1st Fix Framing Nailer (2 x 5.0Ah Batteries)